Skip to content

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης δικτυακού τόπου www.gynomed.gr

Η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο www.xeirourgos-antonakis.gr υπόκειται στους παρακάτω όρους, η μη αποδοχή των οποίων καθιστά επιβεβλημένη την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση κάθε επισκέπτη, ο οποίος δε συμφωνεί με το περιεχόμενό τους. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και μην συνεχίσετε την περιήγηση στο www.xeirourgos-antonakis.gr παρά μόνο εφόσον τους κατανοείτε και συμφωνείτε πλήρως με το σύνολο αυτών.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η πλοήγηση ή/και χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου gynomed.gr συνιστά ρητή αποδοχή και συμφωνία του επισκέπτη με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δηλαδή το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου gynomed.gr απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Ωστόσο, κατόπιν συναίνεσης από το νόμιμο κηδεμόνα, δεν απαγορεύεται η περιήγηση ανηλίκων σε αυτόν.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν άνευ προειδοποίησης από τη συντακτική ομάδα του gynomed, οπότε και η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται αυτομάτως στο επικαιροποιημένο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό ισχύει τόσο για την προσθήκη νέων όρων όσο και για την απαλοιφή παλαιότερων.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το περιεχόμενο του gynomed.gr παρέχεται στο διαδίκτυο «ως έχει» και η ομάδα του gynomed.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση αρτιότητας, ορθότητας, επικαιρότητας και καταλληλόλητάς του, για οποιαδήποτε εφαρμογή, σκοπό ή/και χρήση. Το περιεχόμενο του gynomed.gr είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν στοχεύει στην υποκατάσταση της ιατρικής πρακτικής άλλων επιστημόνων υγείας ούτε στην ατομική προβολή της ομάδας του gynomed.gr.

Η ομάδα του gynomed.gr σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη, έμμεση ή άμεση, παροντική ή μελλοντική, σωματική, υλική, ηθική ή άλλη υποστεί ο επισκέπτης του gynomed.gr από την περιήγηση ή τη χρήση του περιεχομένου. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ζημίες ή βλάβες που αφορούν στον εξοπλισμό που αυτός χρησιμοποιεί (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, έξυπνη συσκευή κ.α.) από κακόβουλο λογισμικό, άμεσα ή κατά το μέλλον. Σε καμία περίπτωση η αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης η ζημίας σωματικής, υλικής, ηθική ή άλλης δεν βαρύνει την ομάδα του gynomed.gr, καθώς αυτή αποτελεί πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. Η πλήρης αποποίηση ευθύνης της ομάδας του xeirourgos-antonakis.gr ισχύει και για ζημίες ή βλάβες που ενδεχομένως προκύψουν από την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, συνδέσεις με τους οποίους (links) εμπεριέχονται στο gynomed.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O δικτυακός τόπος gynomed.gr διέπεται και εναρμονίζεται πλήρως με το εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει. Οι σχετικές διατάξεις αποτελούν εξ ορισμού όρους χρήσεις και προϋποθέσεις λειτουργίας και χρήσης του gynomed.gr. Εφόσον ο επισκέπτης του gynomed.gr διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την ομάδα του xeirourgos-antonakis.gr προκειμένου να αποκατασταθεί η όποια παράληψη ή/και αμέλεια οδήγησε στην παράβαση αυτή.

Συλλογή προσωπικών στοιχείων άνευ της συγκατάθεσης του επισκέπτη δεν διενεργείται στο δικτυακό τόπο gynomed.gr. Η συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας και η δημιουργία χρήστη στο gynomed.gr αποτελεί συγκατάθεση του επισκέπτη για τη διατήρηση των στοιχείων που εκκουσίως και αυτοβούλως παρέχει στην ομάδα του gynomed.gr προς εκτίμηση και αξιολόγηση. Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου αποτελεί ρητή δέσμευση και ευθύνη της ομάδας του gynomed.gr.

Ο επισκέπτης διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής, διόρθωσης ή/και διαγραφής των στοιχείων που ο ίδιος έχει χορηγήσει στο gynomed.gr, εφόσον επικοινωνήσει προς γνωστοποίηση της πρόθεσής του αυτής με την ομάδα του gynomed.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του gynomed.gr ουδέποτε θα διατεθούν προς πώληση, θα διαβιβασθούν ή θα δημοσιοποιηθούν σε τρίτους από την ομάδα του gynomed.gr, με την εξαίρεση της περίπτωσης που εγερθεί σύννομη τέτοια απαίτηση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου gynomed.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας του gynomed.gr, με την εξαίρεση αυτού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Ως περιεχόμενο θεωρούνται πέραν των κειμένων και τα εμπεριεχόμενα πολυμέσα (φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, εικόνες κ.α).

Το περιεχόμενο του gynomed.gr στο σύνολό του προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ομάδα του gynomed.gr διατηρεί τα δικαιώματα που προκύπτουν από την πνευματική ιδιοκτησία του περιεχομένου του gynomed.gr καθώς και των αντιγράφων αυτού. Για το περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, η αποδοχή της διατήρησης των αντίστοιχων δικαιωμάτων από αυτού αποτελεί αναντίρρητο όρο χρήσης του gynomed.gr από τους επισκέπτες του.

Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική χρήση ή/και αναπαραγωγή του περιεχομένου του gynomed.gr που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας του gynomed.gr, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ως προς το περιεχόμενο του gynomed.gr που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, η διαχείριση της άδειας χρήσης ή/και αναπαραγωγής γίνεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων με ευθύνη του επισκέπτη, χωρίς διαμεσολάβηση της ομάδας του gynomed.gr.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

Στο δικτυακό τόπο gynomed.gr εμπεριέχονται σύνδεσμοι και προϊόντα ολικής ή μερικής αναπαραγωγής περιεχομένου δικτυακών τόπων τρίτων. Οι όροι και άδειες χρήσης και αναπαραγωγής διαχειρίζονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες και κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου αυτού. Σε αυτούς επίσης ανήκει η ευθύνη για την αρτιότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, αλλά και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών των δικτυακών τόπων τους και σε καμία περίπτωση στην ομάδα του gynomed.gr.

Η σύνδεση ή η ανάρτηση περιεχομένου δικτυακών τόπων τρίτων στο gynomed.gr ουδόλως συνιστά την έγκριση ή/και την αποδοχή του από την ομάδα του gynomed.gr. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων δεν εκφράζουν τις απόψεις της ομάδας του gynomed.gr και παρατίθενται στο gynomed.gr προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες του ως προς την αρτιότερη ενημέρωση και κατανόηση του περιεχομένου του. Η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, άμεση ή έμμεση, παροντική ή μελλοντική, σωματική, υλική, ηθική ή άλλη, βαρύνει τους διαχειριστές των ιστοτόπων των οποίων το περιεχόμενο συνδέεται ή αναρτάται στο xeirourgos-antonakis.gr και σε καμία περίπτωση την ομάδα του gynomed.gr.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου gynomed.gr διέπονται και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το ισχύον εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο. Εφόσον κάποιος όρος διαπιστωθεί πως αντίκειται στο ισχύον ανωτέρω νομικό πλαίσιο, αυτοδικαίως παύει να ισχύει και θεωρείται πως δεν περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδα μέχρις ότου διαγραφεί, χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των επισκεπτών του gynomed.gr και της ομάδας του Η Ιστοσελίδα μας Χρησιμοποιεί Cookies για τη βελτιστοποίηση της περιήγησής σας gynomed .gr, η οποία διέπει τη σχέση μεταξύ τους και είναι απολύτως δεσμευτική για αμφότερους. Οι όποιες διαφορές μεταξύ τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.